Novy baner.jpg
Novinky

Obchodní podmínky

1. Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, zák. č. 513/1991 Sb., ve znění novel. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky a reklamační řád přiměřeně použít i na kupujícího, který není spotřebitelem.

 

2. Prodávající (dodavatel)

Prodávající (dodavatel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky. Prodávajícím (dodavatelem) a provozovatelem e-shopu www.kosmetika-sperky.cz je Monika Obrovská, Heleny Malířové 156/3, Brno, 638 00 zapsán u Živnostenského úřadu města Brna.

Prodávající (dodavatel) není plátcem DPH.

 

3. Kupující (spotřebitel)

Kupující (spotřebitel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Koncový spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

4. Spotřebitelská smlouva

Spotřebitelská smlouva je v tomto případě smlouva kupní dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující (spotřebitel) a na druhé straně prodávající (dodavatel). Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

5.1. Objednávka

Kupující (spotřebitel) potvrzuje závazně svou objednávku jejím odesláním v internetovém prohlížeči. Objednávku není třeba potvrzovat telefonicky nebo emailem. Na emailovou adresu je kupujícímu zasláno potvrzení jeho objednávky. Potvrzená objednávka je závazná. Podáním závazné objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i s reklamačním řáden a že s nimi souhlasí. Kupující má zároveň možnost se s těmito dokumenty seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky. Na tento fakt je náležitě dostatečným způsobem upozorňován před vlastním odesláním objednávky.

 

5.2. Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující (spotřebitel) může zrušit svoji objednávku do 24 hodin od závazného potvrzení objednávky.Zrušení objednávky je možné provést buď sms zprávnou na tel. čísle 739675043 nebo emailem. Pokud se kupující rozhodne zrušit objednávku po lhůtě 24 hodin, je možné tak učinit podle bodu 5.4. Odstoupení od kupní smlouvy.

 

5.3. Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, je dlouhodobě nedostupné nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží. V případě, že tato situace nastane, Vás budeme kontaktovat emailem nebo telefonicky a případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.).

 

5.4. Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s §53 odst.7 zák.č. 40/1964 (Občanského zákoníku) má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od dodání zboží, byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku. Toto právo je podmíněno nákupem jako spotřebitel (nikoliv podnikatel). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky: 1.Doručit zboží poštou na vlastní náklady (ne na dobírku!) na adresu prodávajícího(dodavatele).

2.Doporučujeme, aby odstoupení od smlouvy bylo učiněno písemnou formou a aby obsahovalo datum uzavření smlouvy (číslo faktury). Zásilka by dále měla obsahovat číslo účtu kupujícího z důvodu vrácení peněz od prodávajícího.

3.K zásilce připojte originál dokladu o koupi (faktura), nebo jinak prokažte zakoupení věci prostřednictvím internetového obchodu www.kosmetika-sperky.cz.

4.Zboží musí být uzavřené, nepoškozené a kompletní.

V případě, že projev vůle o odstoupení od smlouvy nebude doručen prodávajícímu (dodavateli) nebo se tak nestane nejpozději do 14. dne od převzetí zboží nebo je zboží poškozené či neúplné, je odstoupení od smlouvy neplatné.
V případě platného odstoupení od smlouvy za současně vraceného poškozeného zboží může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci v rozsahu jeho poškození, za které odpovídá kupující (spotřebitel). Tím není dotčeno právo kupujícího (spotřebitele) na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Proto kupujícímu (spotřebiteli) doporučujeme vracené zboží pojistit pro případ jeho poškození při přepravě.

 

6. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí zákonem a reklamačním řádem prodávajícího.

 

Záruka se vztahuje

Na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, technologického postupu nebo skrytou závadou materiálu.

Záruka se nevztahuje

Na vady šperku vzniklé v důsledku běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním viz zákon č.136/202 Sb.§619 odst.2 jako jsou např. poškrábaní, oxidace stříbra, bižuterie, otěr rhodiování, otěr zlacení PVD, vypadnutí kamenu atd.

Na vady šperku způsobené nevhodným zacházením nebo mechanickými vlivy, jakými jsou např. přetržení řetízku, náramku, zkracování náramku, deformace prstenů, ohnutí a následné ulomení dříku či jiného zapínání náušnic, rozbití kamenu, sklodoplňku.

 

Kupující je povinnen si po převzetí zboží řádně zkontrolovat zda je v pořádku a kompletní, případně ihned kontaktovat prodejce, na pozdější reklamace nebude brán žřetel.

Pokud kupující shledá závadu na zboží při převzetí, je  povinnen kontaktovat prodejce a doložit fotografie prokazující  konkretní poškození zboží, s prodejcem se dohodnou na dalším postupu. Než se kupující rozhodně zboží vracet, je nutné prodejce předem  informovat o této skutečnosti.

 

7. Ochrana osobních dat

Povinností prodávajícího je dodržovat zákon 101/2000 sb. O ochraně osobních údajů.Prodávající je povinně registrován v registru Úřadu pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje poskytnuté kupujícím (jméno, adresa, telefon atd.) jsou shromažďovány a ukládány do databáze obchodu www.kosmetika-sperky.cz a to po dobu neurčitou. Při objednávce jsou povinně vyžadovány pouze údaje nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa). Poskytnuté údaje budou použity pro vyřízení objednávky, popřípadě k vyřizování reklamací nebo vrácení zboží. Údaje jsou k dispozici pouze pracovníkům obchodu www.kosmetika-sperky.cz, nejsou poskytovány třetím stranám s výjimkou subjektů zajišťujících dopravu zboží (PPL, Česká pošta atd.).
Po vyřízení objednávky jsou údaje archivovány a jsou použity k účetním a statistickým účelům. Na telefonickou nebo písemnou žádost kupujícího mohou být osobní údaje v databázi prodávajícího změněny nebo odstraněny. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti jejich zneužití. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Závazným potvrzením objednávky souhlasí kupující se zpracováním svých osobních údajů ve výše zmíněném rozsahu.

 

11. Závěrečná ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.7.2010 a ruší veškerá předchozí ustanovení. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky bez předchozího upozornění.